نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95  
نتيجه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی
23 دي 95 , دانلود خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95 ,
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی جمعه 23 دي 95 , نتيجه و
خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی جمعه 23 دي95 , خلاصه بازي های
لیگ برتر فوتبال دي 95 , دانلود بازي های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود
خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی , نتيجه بازي استقلال خوزستان و
تراکتورسازی 95 , خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95  
نتيجه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی
23 دي 95 , دانلود خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95 ,
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی جمعه 23 دي 95 , نتيجه و
خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی جمعه 23 دي95 , خلاصه بازي های
لیگ برتر فوتبال دي 95 , دانلود بازي های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود
خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی , نتيجه بازي استقلال خوزستان و
تراکتورسازی 95 , خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 
بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95 
خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95 
دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دی 95 
دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 1395  
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 ,
دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 , دانلود گلهای بازي نفت
تهران و استقلال پنجشنبه 23 دي 95 , نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و
استقلال پنجشنبه 23 دي95 , خلاصه بازي های لیگ برتر فوتبال دي 95 , دانلود
بازي های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال ,
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال 95 , خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي
95 , گلهای بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 ,
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهر

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 1395 
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95  
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 ,
دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 , دانلود گلهای بازي نفت
تهران و استقلال پنجشنبه 23 دي 95 , نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و
استقلال پنجشنبه 23 دي95 , خلاصه بازي های لیگ برتر فوتبال دي 95 , دانلود
بازي های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال ,
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال 95 , خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي
95 , گلهای بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 ,
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهر

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95  
نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95
بازي پنفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95
نتيجه و خلاصه بازي پنفت تهران و پیکان - لیگ برتر 95
دانلود گلهای بازي نفت تهران و پیکان - لیگ برتر - پنجشنبه 21 بهمن 95

ديدار دو تیم نفت تهران و پیکان در هفته 21 لیگ برتر 95
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 21 بهمن 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 
 نتيجه بازي نفت تهران و پیکان 21
بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي نفت تهران و پیکان 21 بهمن 95 , دانلود

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95  
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95
بازي استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر 95
دانلود گلهای بازي استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر - یکشنبه 24 بهمن 95

ديدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن در هفته 21 لیگ برتر 95
 
 
تاریخ برگزاری بازي:
 یکشنبه 24 بهمن 95  -  ساعت 15:00
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 
 نتيجه بازي استقلال و پرسپولیس 24
بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي استقلال و پرسپولی

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95 
ساعت بازی استقلال و پدیده | پنجشنبه 25 آذر 95 + پخش زنده  
ساعت بازي استقلال و پديده | پنجشنبه 25 اذر 95 + پخش زنده زمان ( تاریخ و ساعت ) بازي استقلال و پديده + پخش زندهتاریخ و ساعت بازي استقلال و پديده | پنجشنبه 25 اذر 95
پنجشنبه 1395/09/25 ساعت: 16:20 هفته 14 جام خلیج فارس : استقلال - پديده زنده از شبکه سه
شبکه سه 3 :  پخش آنلاین از وبگاه شبکه سه

ساعت بازی استقلال و پدیده | پنجشنبه 25 آذر 95 + پخش زنده 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال و تراکتورسازی جمعه 19 آذر 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال و تراکتورسازی جمعه 19 آذر 95
 
بازي استقلال و تراکتورسازی جمعه 19 آذر 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای استقلال و تراکتورسازی - لیگ برتر - جمعه 19 آذر 95
 
 
ديدار حساس این هفته بین دو تیم پرطرفدار استقلال و تراکتورسازی برگزار می گردد
 
 
تاریخ برگزاری بازي:جمعه 19 آذر 95  -  ساعت 16:20
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینحا کلیک کنید
 
 
 
 
 نتيجه بازي استقلال و تراکتورسازی 19 آذر
95 , دانلود خ

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و تراکتورسازی جمعه 19 آذر 95 
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال خوزستان شنبه 9 بهمن 95 + فیلم  
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال خوزستانشنبه 9 بهمن 95
 
بازي نفت تهران و استقلال خوزستان شنبه 9 بهمن 95
 
نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال خوزستان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي نفت تهران و استقلال خوزستان - لیگ برتر - شنبه 9 بهمن 95
 
 
ديدار دو تیم نفت تهران و استقلال خوزستان - هفته نوزدهم لیگ برتر
 
 
 
تاریخ برگزاری بازي:شنبه 9 بهمن 95  -  ساعت 16:50
 
 
 
 
 
 
 
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال خوزستان 9 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي
نفت تهرا

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال خوزستان شنبه 9 بهمن 95 + فیلم 
بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 + فیلم  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 + فیلم 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 + فیلم  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 + فیلم 
نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95  
نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95
بازي تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95
نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و ذوب آهن - لیگ برتر 95
دانلود گلهای بازي تراکتورسازی و ذوب آهن - لیگ برتر - شنبه 23 بهمن 95 
 
ديدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن در هفته 21 لیگ برتر 95
 
 
تاریخ برگزاری بازي:
 شنبه 23 بهمن 95  -  ساعت 18:30
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 
 نتيجه بازي تراکتورسازی و ذوب آهن
23 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي تراکتورسازی

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95 
بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 
استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 
دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 + فیلم  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 + فیلم 
خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95  
نتيجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتيجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي صبای قم و استقلال - لیگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم استقلال پس از تساوی ناامید کننده برابر تیم ده نفره گسترش فولادبه مصاف تیم صبای قم می رود.
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:20
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95 
نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95  
خلاصه بازي پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95
خلاصه بازي پرسپولیس و استقلال
فیلم گل‌های پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95
نتيجه بازي لیگ شانزدهم - جمعه 26 شهریور 95
 
 
خلاصه بازي پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95
 
 
تیم پرسپولیس پس از کسب تساوی مقابل تیم تراکتورسازی
در هفته ششم میزبان تیم استقلال و رقیب همشهری خود می باشد.
 
 
زمان بازي: جمعه 26 شهریور 95 - ساعت 17:00
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 
خلاصه بازي پرسپولیس و استقلال

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95 
بهترین پاسورها  
ایمان مبعلی(نفت تهران)
8 پاس

کاوه رضایی(استقلال) • محمد ایران‌پوریان(تراکتورسازی)
6 پاس

احسان حاج صفی(سپاهان)
5 پاس

حسن بیت سعید(استقلال خوزستان) • رحیم زهیوی(استقلال خوزستان) • محسن مسلمان(پرسپولیس) • علی علیپور(پرسپولیس) • محمد ابراهیمی(تراکتورسازی) • ایوب کلانتری(سایپا) • میلاد جهانی(صنعت نفت آبادان) • پیام ص

بهترین پاسورها 
گل زنان برتر  
ساسان انصاری(فولاد)
12 گل

مهدي طارمی(پرسپولیس) • مرتضی تبریزی(ذوب آهن)
9 گل

گادوین منشا(پیکان) • محمد قاضی(نفت تهران)
8 گل

رحیم زهیوی(استقلال خوزستان) • لوسیانو پریرا(گسترش فولاد)
7 گل

کاوه رضایی(استقلال) • حسن بیت سعید(استقلال خوزستان) • مرتضی آقاخان(پیکان) • فرزاد حاتمی(ت

گل زنان برتر 
نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95  
خلاصه بازي پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95
خلاصه بازي پرسپولیس و استقلال
فیلم گل‌های پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95
نتيجه بازي لیگ شانزدهم - جمعه 26 شهریور 95
 
 
خلاصه بازي پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95
 
 
تیم پرسپولیس پس از کسب تساوی مقابل تیم تراکتورسازی
در هفته ششم میزبان تیم استقلال و رقیب همشهری خود می باشد.
 
 
زمان بازي: جمعه 26 شهریور 95 - ساعت 17:00
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
خلاصه بازي پرسپولیس و استقلال جم

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95 
آرش افشین به استقلال خوزستان پیوست  
مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران با فسخ قرارداد خود با این باشگاه ، برای نیم فصل دوم راهی استقلال خوزستان شد.
به گزارش فوتبال جهان ، آرش افشین که در ابتدای فصل به استقلال تهران پیوسته بود یکی از پر سر و صدا ترین بازيکنان نقل و انتقالات لقب گرفت و امید بسیاری می رفت تا در کنار کاوه رضایی، زوج هجومی قدرتمندي را برای آبی پوشان پایتخت تشکیل دهند اما او در نیم فصل اول چندان فرصت بازي و نمایش پیدا نکرد و کادر فنی  بازيکنان ديگری را به او ترجیح دادند و

آرش افشین به استقلال خوزستان پیوست 
نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال پنجشنبه 28 بهمن 95  
نتيجه و خلاصه بازي ذوب آهن و استقلالپنجشنبه 28 بهمن 95
 
بازي ذوب آهن و استقلال پنجشنبه 28 بهمن 95
 
نتيجه و خلاصه بازي ذوب آهن و استقلال- لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي ذوب آهن و استقلال - لیگ برتر - پنجشنبه 28 بهمن 95
 
 
ديدار دو تیم ذوب آهن و استقلال در هفته 22 لیگ برتر 95
 
 
 
تاریخ برگزاری بازي:
پنجشنبه 28 بهمن 95  -  ساعت 15:00
 
 
 
برای دانلود خلاصه بازي اینجا کلیک کنید
 
 
 
 نتيجه بازي ذوب آهن و استقلال 28
بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي ذوب آهن و استقلال 28 ب

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال پنجشنبه 28 بهمن 95 
نتیجه و خلاصه بازی ماشین سازی تبریز و استقلال چهارشنبه 13 بهمن 95  
 نتيجه و خلاصه بازي ماشین سازی تبریز و استقلالچهارشنبه 13 بهمن 95
 
بازي ماشین سازی تبریز و استقلال چهارشنبه 13 بهمن 95
 
نتيجه و خلاصه بازي ماشین سازی تبریز و استقلال - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي ماشین سازی تبریز و استقلال - لیگ برتر - چهارشنبه 13 بهمن 95
 
 
استقلال پس از پیروزی مقابل تیم پیکان
برای ادامه روند مثبت خود نیاز به پیروزی برابر میزبان خود
تیم ماشین سازی تبریز دارد.
 
ديدار رفت:
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و ماشین سازی تبریز یکشنبه 21 ش

نتیجه و خلاصه بازی ماشین سازی تبریز و استقلال چهارشنبه 13 بهمن 95 
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95  
نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95
بازي پنفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95
نتيجه و خلاصه بازي پنفت تهران و پیکان - لیگ برتر 95
دانلود گلهای بازي نفت تهران و پیکان - لیگ برتر - پنجشنبه 21 بهمن 95

ديدار دو تیم نفت تهران و پیکان در هفته 21 لیگ برتر 95
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 21 بهمن 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 
 نتيجه بازي نفت تهران و پیکان 21
بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي نفت تهران و پیکان 21 بهمن 95 , دانلود

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95 
دانلود خلاصه بازی استقلال ماشین سازی 21 شهریور 95  
دانلود بازي استقلال ماشین سازی|خلاصه بازي استقلال ماشین سازی|ساعت پخش بازي استقلال ماشین سازی 21 شهریور 95| نتيجه بازي استقلال ماشین سازی 21 شهریور 95|نتيجه نهایی بازي استقلال تهران ماشین سازی

دانلود خلاصه بازي(لینک دانلود پس از پخش بازي فعال خواهد شد)
بازي استقلال-ماشین سازی فردا مورخ 21 شهریور 95 از ساعت 18:45 پخش خواهد شد

دانلود خلاصه بازی استقلال ماشین سازی 21 شهریور 95 
ترین های هفته ی ششم لیگ برتر  
هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر شب گذشته با برگزاری 2 ديدار از جمله برگزاری دربی پایتخت و رسیدن تراکتورسازی به صدر جدول به پایان رسید.*نتایج رقابت‌های هفته ششم در یک نگاه:سیاه‌جامگان مشهد 2 – صبای قم2ذوب آهن اصفهان 1 – تراکتورسازی تبریز2صنعت نفت آبادان  1– استقلال خوزستان 1ماشین‌سازی تبریز 0– فولاد مبارکه سپاهان1پیکان تهران 0– نفت تهران0سایپا تهران1 – گسترش فولاد تبریز 1فولاد خوزستان 1 – پديده خراسان 0پرسپولیس 0 – ا

ترین های هفته ی ششم لیگ برتر  
بازی سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر - یکشنبه 5 دي 95
 
 
استقلال در آخرین بازي نیم فصل اول میهمان تیم سپاهان می باشد
 
 
تاریخ برگزاری بازي:یکشنبه 5 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 


استقلال تهران :: ورزش سه
www.varzesh3.com/team/استقلال
Translate this page
اخبار، بازي ها، برنامه بازي ها و ویديوهای تیم استقلال. ... 1395/10/05. سپاهان. است

بازی سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دی 95 
قرعه کشی لیگ برتر به سود آترین اف سی یا به ضرر ؟!  
ویژه: آترین اف سی تا هفته ی ششم در تهران / تا هفته ی ششم زیر فشار تراکتور، استقلال ، سپاهان ، استقلال خوزستان ، نفت تهران
حتما به ادامه ی مطلب برو !!
   
هفته اول:1 مردادماه 95 آترین اف سی - صبای قم
سیاه‌جامگان مشهد - ذوب‌آهن اصفهانفولاد خوزستان - ماشین‌سازی تبریزتراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستاناستقلال - نفت تهرانسایپا - پرسپولیسگسترش‌فولاد تبریز - پیکانسپاهان اصفهان - پديده خراسان
هفته دوم:15 مردادماه 95پیکان - صبای قمپرسپولیس - فولاد خوزس

قرعه کشی لیگ برتر به سود آترین اف سی یا به ضرر ؟! 
جلال عبدی به سپاهان پیوست  
مدافع فصل پیش استقلال خوزستان به سپاهان پیوست.به گزارش فوتبال جهان ، جلال عبدي مدافع استقلال خوزستان به سپاهان پیوست.
به گزارش فارس ، عبدي نیم فصل اول مدافع استقلال خوزستان بود و ديروز با اعلام ویسی برای نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر راهی اصفهان شد.
چهارشنبه شب پدرو هنریکه مهاجم برزیلی سپاهان از این تیم جدا شده بود.

جلال عبدی به سپاهان پیوست 
خلاصه بازی نفت تهران و استقلال خوزستان شنبه 9 بهمن 95 + فیلم  
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال خوزستانشنبه 9 بهمن 95
 
بازي نفت تهران و استقلال خوزستان شنبه 9 بهمن 95
 
نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال خوزستان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي نفت تهران و استقلال خوزستان - لیگ برتر - شنبه 9 بهمن 95
 
 
ديدار دو تیم نفت تهران و استقلال خوزستان - هفته نوزدهم لیگ برتر
 
 
 
تاریخ برگزاری بازي:شنبه 9 بهمن 95  -  ساعت 16:50
 
 
 
 
 
 
 
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال خوزستان 9 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي
نفت تهرا

خلاصه بازی نفت تهران و استقلال خوزستان شنبه 9 بهمن 95 + فیلم 
نتیجه و فیلم خلاصه بازی استقلال با راه آهن یزدان در روز 14 اسفند 94  
ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺰﺩﺍﻥ - ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ
زمان پخش این بازي ساعت 15:30
روز پنجشنبه 14 اسفند 1394


فیلم از نتایج بازي راه آهن یزدان با استقلال
نتيجه ی بازي استقلال تهران با راه آهن یزدان
دانلود با لینک مستقیم
ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ 0-1 ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
استقلال با گل زیبا در دقیقه آخری نیمه اول راه آهن شکست داد و فکر کنم دوباره در جدول اول شد.

نتیجه و فیلم خلاصه بازی استقلال با راه آهن یزدان در روز 14 اسفند 94 
خلاصه بازی استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95  
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95
بازي استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و السد - لیگ برتر 95
دانلود گلهای بازي استقلال و السد - لیگ برتر - سه شنبه 19 بهمن 95
 
ديدار دو تیم استقلال و السد در پلی آف لیگ قهرمانان
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 19 بهمن 95  -  ساعت 19:00
 
 
نتيجه
بازي استقلال و السد 19 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي استقلال و السد 19
بهمن 95 , دانلود گلهای بازي استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95 , نتيجه و
خلاصه با

خلاصه بازی استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95 
تبانی شریفات بازیکن فولاد و استقلال تهران در هفته یازدهم  
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران با رویارویی تیم استقلال تهران و فولاد خوزستان پیگیری شد که حواشی خاص مربوط به خود را هم داشت
شریفات که مهاجم فولاد خوزستان بود اصلا در حد و اندازه های بازي قبلی خود ظاهر نشد و حتی یک توپ را از روی خط دروازه مانند یک مدافع دور کرد ، سرانجام که مربی تیم فولاد نیت این بازيکن را فهمید او را در دقیقه هشتاد از بازي بیرون کشید و پس از آن فولاد با ساسان انصاری به گل دست یافت و این بازي با نتيجه مساوی به پایان رسید.

تبانی شریفات بازیکن فولاد و استقلال تهران در هفته یازدهم 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95  
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95
بازي استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و السد - لیگ برتر 95
دانلود گلهای بازي استقلال و السد - لیگ برتر - سه شنبه 19 بهمن 95
 
ديدار دو تیم استقلال و السد در پلی آف لیگ قهرمانان
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 19 بهمن 95  -  ساعت 19:00
 
 
 
نتيجه
بازي استقلال و السد 19 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي استقلال و السد 19
بهمن 95 , دانلود گلهای بازي استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95 , نتيجه و
خلاصه ب

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95 
تفاوت هواداران استقلال و پرسپولیس :: خوزستان  
تفاوت استقبال هوادران پرسپولیس و استقلال در اهواز، هفته قبل و امشب!
باشگاه استقلال تهران امروز وارد خوزستان شد و همانطور که در تصویر مشاهده میکنید هوادارانی برای استقبال از باشگاه اسدقلال حضور دارند این در حالی بود که هفته گذشته با ورود باشگاه پرسپولیس تهران در خوزستان جمعیت بی شماری از هواداران هم همه ای در مسیر و سالن ورودي باشگاه پرسپولیس ایجاد کرده بودند که جا دارد به همه اینان گفت که خدا قوت هوادار .

تفاوت هواداران استقلال و پرسپولیس :: خوزستان 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دی 95 لیگ برتر 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال و استقلال خوزستان - لیگ برتر - سه شنبه 28 دي 95
 
 
تیم استقلال تهران پس از پیروزی پر حرف و حديث مقابل تیم نفت تهران
این هفته میزبان تیم خوب استقلال خوزستان است.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 28 دي 95  -  ساعت 16:40
 
 
 
 
 
نتيجه بازي استقلال و استقلال خوزستا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دی 95 لیگ برتر 95 
خلاصه بازی استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال و استقلال خوزستان - لیگ برتر - سه شنبه 28 دي 95
 
 
تیم استقلال تهران پس از پیروزی پر حرف و حديث مقابل تیم نفت تهران
این هفته میزبان تیم خوب استقلال خوزستان است.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 28 دي 95  -  ساعت 16:40
 
 
 
 
 
نتيجه بازي استقلال و استقلال خوزستا

خلاصه بازی استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و سپاهان پنجشنبه 28 بهمن 95  
نتيجه و خلاصه بازي پرسپولیس و سپاهانپنجشنبه 28 بهمن 95
 
بازي پرسپولیس و سپاهان پنجشنبه 28 بهمن 95
 
نتيجه و خلاصه بازي پرسپولیس و سپاهان- لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي پرسپولیس و سپاهان - لیگ برتر - پنجشنبه 28 بهمن 95
 
 
ديدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان در هفته 22 لیگ برتر 95
 
 
 
تاریخ برگزاری بازي:
پنجشنبه 28 بهمن 95  -  ساعت 17:10
 
 
 
 
 
برای دانلود خلاصه بازي اینجا کلیک کنید
 
 
 
 
 نتيجه بازي پرسپولیس و سپاهان 28 بهمن
95 , دانلود خلاصه بازي پرسپولیس و س

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و سپاهان پنجشنبه 28 بهمن 95 
رقم قرارداد زهیوی با استقلال چقدر است؟|آیا پیوستن زهیوی به استقلال رسمی شده است؟  
مهاجم استقلال خوزستان با باشگاه استقلال تهران به توافق شفاهی رسید.
به گزارش کاپ،رحیم زهیوی امشب در جلسه ای با حضور سید رضا افتخاری،مديرعامل باشگاه استقلال شرکت کرد و در این نشست برای عقد قرارداد با آبی پوشان به توافق رسید.
بر اساس این توافق وی قراردادي یک سال و نیمه با استقلال تهران امضا خواهد کرد.
زهیوی قرار است پس از فسخ قرارداد با استقلال خوزستان،به صورت رسمی قراردادش را با استقلال تهران ثبت کند.
بدين ترتیب نخستین بازيکنی که در فهرست مد

رقم قرارداد زهیوی با استقلال چقدر است؟|آیا پیوستن زهیوی به استقلال رسمی شده است؟ 
مذاکره جدی سپاهان با طیبی  
باشگاه سپاهان مذاکرات جدي خود را با مدافع استقلال خوزستان آغاز کرده است.
به گزارش فوتبال جهان ، محمد طیبی که یکی از موثرترین بازيکنان استقلال خوزستان طی سال‌های اخیر بوده به دلیل مشکلات مالی این باشگاه ممکن است در ادامه فصل به تیم ديگری برود.
او که مورد توجه چند تیم قرار گرفته است دقایقی قبل به باشگاه سپاهان رفته تا صحبت‌های اولیه را مبنی بر حضورش در این تیم انجام دهد تا در صورت تعیین تکلیف باشگاه استقلال خوزستان و توافق با تیم اصفهانی، دو

مذاکره جدی سپاهان با طیبی 
هفته دوم لیگ فقط با برد دو تیم به اتمام رسید  
در هفته دوم لیگ فقط دوتیم توانستند به برد دست یابند و اکثر بازي ها با مساوی به اتمام رسید.
بازي گرم در هوای گرم خوزستان:استقلال تهران در هوای گرم خوزستان نتوانست استقلال خوزستان را شکست دهد وبا باخت 2_1 را هی تهران شد.
ماشین عبدالله ویسی مقابل نفت استارت خورد:سپاهان توانست در زمین نفت این تیم را 1بر0شکست دهد.
پرسپولیس با وجود ارتش 6 هزارنفره ازباخت گریخت:پرسپولیس در مقابل فولاد با وجود 60 هزار تماشاگرمتوقف شد و نتيجه این بازي با تساوی1_1 به پایان

هفته دوم لیگ فقط با برد دو تیم به اتمام رسید 
جدول لیگ برتر ایران  
 

تیم
بازي
امتیاز

1
پرسپولیس
20
47

2
تراکتورسازی
20
38

3
استقلال
20
34

4
ذوب آهن
20
33

5
گسترش فولاد
21
29

6
استقلال خوزستان
21
29

7
پیکان
21
29

8
نفت تهران
21
29

9
سپاهان
21
28

10
فولاد
21
27

11
سایپا
21
23

12
نفت آبادان
21
22

13
پديده
21
19

14
صبای قم
21
19

15
سیاه جامگان
21
17

16
ماشین‌سازی تبریز
21
13

جدول لیگ برتر ایران 
بازی استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دی 95 + ساعت بازی و فیلم بازی  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال و استقلال خوزستان - لیگ برتر - سه شنبه 28 دي 95
 
 
تیم استقلال تهران پس از پیروزی پر حرف و حديث مقابل تیم نفت تهران
این هفته میزبان تیم خوب استقلال خوزستان است.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 28 دي 95  -  ساعت 16:40
 
 
 
 
 
نتيجه بازي استقلال و استقلال خوزستا

بازی استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دی 95 + ساعت بازی و فیلم بازی 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پیکان جمعه 8 بهمن 95 + فیلم  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال و پیکانجمعه 8 بهمن 95
 
بازي استقلال و پیکان جمعه 8 بهمن 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و پیکان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال و پیکان - لیگ برتر - جمعه 8 بهمن 95
 
 
ديدار دو تیم ذوب آهن و فولاد در هفته هجدهم لیگ برتر 95
 
 
 
تاریخ برگزاری بازي:جمعه 8 بهمن 95  -  ساعت 16:45
 
 
 
 
 
 
 
 
نتيجه بازي استقلال و پیکان 8 بهمن 95 ,
دانلود خلاصه بازي استقلال و پیکان 8 بهمن 95 , دانلود گلهای بازي استقلال و
پیکان یکشنبه 8 بهمن 95 , نت

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پیکان جمعه 8 بهمن 95 + فیلم 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دی 95 + فیلم  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال و استقلال خوزستان - لیگ برتر - سه شنبه 28 دي 95
 
 
تیم استقلال تهران پس از پیروزی پر حرف و حديث مقابل تیم نفت تهران
این هفته میزبان تیم خوب استقلال خوزستان است.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 28 دي 95  -  ساعت 16:40
 
 
 
 
 
نتيجه بازي استقلال و استقلال خوزستا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دی 95 + فیلم 
فیلم خلاصه بازی و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵  
فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵


فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵
فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵
دربی ۲۴ بهمن ۹۵
ادامه مطلب

فیلم خلاصه بازی و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵ 
فیلم خلاصه بازی و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵  
فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵


فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵
فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵
دربی ۲۴ بهمن ۹۵
ادامه مطلب

فیلم خلاصه بازی و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵ 
فیلم خلاصه بازی و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵  
فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵


فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵
فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵
دربی ۲۴ بهمن ۹۵
ادامه مطلب

فیلم خلاصه بازی و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵ 
نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95 + فیلم  
 نتيجه و خلاصه بازي پرسپولیس و گسترش فولاددوشنبه 4 بهمن 95
 
بازي پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95
 
نتيجه و خلاصه بازي پرسپولیس و گسترش فولاد - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي پرسپولیس و گسترش فولاد - لیگ برتر - دوشنبه 4 بهمن 95
 
 
تیم پرسپولیس پس از پیروزی خوب برابر تیم فولاد خوزستان
در هفته هجدهم در ورزشگاه آزادي میزبان تیم گسترش فولاد می باشد.
 
 
تاریخ برگزاری بازيوشنبه 4 بهمن 95  -  ساعت 16:45
 
 
 
 
 
 
نتيجه بازي پرسپولیس و گسترش فولاد 4 ب

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95 + فیلم 
فیلم خلاصه بازی و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵  
فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵


فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵
فیلم خلاصه بازي و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵
دربی ۲۴ بهمن ۹۵
ادامه مطلب

فیلم خلاصه بازی و گل های استقلال و پرسپولیس دربی ۸۴ در ۲۴ بهمن ۹۵ 
خلاصه بازی سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر - یکشنبه 5 دي 95
 
 
استقلال در آخرین بازي نیم فصل اول میهمان تیم سپاهان می باشد
 
 
تاریخ برگزاری بازي:یکشنبه 5 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 
نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95 - نایاب 95 - رز ...
nayab95.rozblog.com/.../نتيجه-و-خلاصه-بازي-سپاهان-و-استقلال-...
Translate this page
۳ نتا

خلاصه بازی سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دی 95 
نکته ای در لیگ برتر فوتبال  
من طرفدار دو آتیشه ی تراکتورسازی آذربایجان (تیراختور) هستم. برایم جالب است که اگر در یک روز تیراختور و استقلال یا پرسپولیس بازي داشته باشند، بازي های استقلال و پرسپولیس همیشه یک ساعت ديرتر آغاز می شود. اگر نتيجه ی بازي رقیب را بدانی روی نحوه ی بازي تیم مؤثر است. آیا دلیل خاصی دارد؟ یا یک زمانبندي هدفدار است؟

نکته ای در لیگ برتر فوتبال 
نتیجه و خلاصه بازی پدیده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95  
 نتيجه و خلاصه بازي پديده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95
 
بازي پديده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95
 
نتيجه و خلاصه بازي پديده و پرسپولیس - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای پديده و پرسپولیس - لیگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95
 
 
تیم پرسپولیس پس از کسب پیروزی در ديدار سخت هفته گذشته مقابل
تیم پایین جدولی ماشین سازی، در این هفته به مصاف تیم پديده می رود تا کسب پیروزی
و نتيجه نگرفتن ديگر رقبا صدر نشینی خود را تثبیت کند.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 18 آذر 95  -  ساعت 14:3

نتیجه و خلاصه بازی پدیده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95 
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال - جام حذفی - سه شنبه 30 آذر 95  
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال سه شنبه 30 آذر 95
 
بازي نفت تهران و استقلال سه شنبه 30 آذر 95
 
نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال - جام حذفی 95
 
دانلود گلهای بازي نفت تهران و استقلال - جام حذفی - سه شنبه 30 آذر 95
 
 
ديدار دو تیم نفت تهران و استقلال در جام حذفی
 
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 30 آذر 95  -  ساعت 16:20
 
 
 
 
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال 30 آذر 95 , دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 30 آذر 95 , دانلود گلهای بازي نفت تهران و استقلال

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال - جام حذفی - سه شنبه 30 آذر 95 
نتیجه و بازی پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95  
 نتيجه و خلاصه بازي پرسپولیس و گسترش فولاددوشنبه 4 بهمن 95
 
بازي پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95
 
نتيجه و خلاصه بازي پرسپولیس و گسترش فولاد - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي پرسپولیس و گسترش فولاد - لیگ برتر - دوشنبه 4 بهمن 95
 
 
تیم پرسپولیس پس از پیروزی خوب برابر تیم فولاد خوزستان
در هفته هجدهم در ورزشگاه آزادي میزبان تیم گسترش فولاد می باشد.
 
 
تاریخ برگزاری بازيوشنبه 4 بهمن 95  -  ساعت 16:45
 
 
 
 
 
 
نتيجه بازي پرسپولیس و گسترش فولاد 4 ب

نتیجه و بازی پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95 
دانلود گلهای بازی سپاهان و استقلال - لیگ برتر - یکشنبه 5 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر - یکشنبه 5 دي 95
 
 
استقلال در آخرین بازي نیم فصل اول میهمان تیم سپاهان می باشد
 
 
تاریخ برگزاری بازي:یکشنبه 5 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 
نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95 - نایاب 95 - رز ...
nayab95.rozblog.com/.../نتيجه-و-خلاصه-بازي-سپاهان-و-استقلال-...
Translate this page
۳ نتا

دانلود گلهای بازی سپاهان و استقلال - لیگ برتر - یکشنبه 5 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95  
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95
بازي استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر 95
دانلود گلهای بازي استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر - یکشنبه 24 بهمن 95

ديدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن در هفته 21 لیگ برتر 95
 
 
تاریخ برگزاری بازي:
 یکشنبه 24 بهمن 95  -  ساعت 15:00
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 
 خلاصه بازي های لیگ برتر فوتبال
بهمن 95 , دانلود بازي های لیگ برتر فوتبال 95 , دا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95 
فولاد خواهان جذب شهباززاده شد  
باشگاه فولاد خوزستان خواهان جذب سجاد شهباززاده شد.


به
گزارش فوتبال جهان ، شهباززاده که به هوای حضور در تیم تراکتورسازی قراردادش
با آلانیا اسپور ترکیه را فسخ کرد و به ایران برگشت، حالا با مشکل جدي
مواجه شده است. محرومیت تراکتورسازی از نقل و انتقالات مانع جذب شهباززاده
شده و او باید در تیم ديگری به فوتبال خود ادامه دهد.بر این اساس چند باشگاه لیگ برتری به دنبال آن هستند تا شهب

فولاد خواهان جذب شهباززاده شد 
بازی استقلال و ماشین سازی تبریز چهارشنبه 13 بهمن|دانلود خلاصه بازی  
بازي استقلال و ماشین سازی تبریز چهارشنبه 13 بهمن|دانلود خلاصه بازي
هفته بیستم جام خلیج فارس امروز با بازي استقلال-ماشین سبزی تبریز شرو خواهد شد
ساعت پخش بازي: 17:00
در حال حاضر و تا قبل از شروع هفته بیستم استقلال با 19
بازي و 31 امتیاز در رده چهارم جدول و ماشین سازی تبریز با 19 بازي و 10
امتیاز در رده آخر جدول قرار دارد

این بازي از ساعت 17:00 از شبکه 3 سیما به طور زنده پخش خواهد شددانلود خلاصه بازي و گلهای بازي پس از پخش بازي قرار خواهد گرفت.....این پست ب

بازی استقلال و ماشین سازی تبریز چهارشنبه 13 بهمن|دانلود خلاصه بازی 
نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و سپاهان جمعه 26 آذر 95  
 نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و سپاهان جمعه 26 آذر 95
 
بازي تراکتورسازی و سپاهان جمعه 26 آذر 95
 
نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و سپاهان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای تراکتورسازی و سپاهان - لیگ برتر - جمعه 26 آذر 95
 
 
تراکتورسازی پس از پیروزی با ارزش مقابل تیم استقلال
این هفته میزبان تیم سپاهان می باشد و برای ادامه حضور در بین مدعیان قهرمانی
نیاز به پیروزی مقابل این تیم قدرتمند می باشد.
 
تاریخ برگزاری بازي:جمعه 26 آذر 95  -  ساعت 15:15
 
 
 
برای مشاه

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و سپاهان جمعه 26 آذر 95 
نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دي 95
 
بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان - لیگ برتر - سه شنبه 28 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی مقابل استقلال خوزستان
این هفته میزبان تیم صنعت نفت آبادان می باشد
 
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 28 دي 95  -  ساعت 15:35
 
 
 
 
 
نتيجه بازي تراکتورسازی و صنعت نفت

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دی 95 
بازی تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دي 95
 
بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان - لیگ برتر - سه شنبه 28 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی مقابل استقلال خوزستان
این هفته میزبان تیم صنعت نفت آبادان می باشد
 
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 28 دي 95  -  ساعت 15:35
 
 
 
 
 
نتيجه بازي تراکتورسازی و صنعت نفت

بازی تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دی 95 
نامه رسمی فولاد برای جذب بیت سعید  
باشگاه
فولاد خوزستان با نظر نعیم سعداوی برای جذب حسن بیت سعید به استقلال
خوزستان نامه رسمی زده است.به گزارش ورزش 22،باشگاه فولاد خوزستان برای
جذب حسن بیت سعید وینگر تیم استقلال خوزستان نامه رسمی ارسال کرده است تا
این بازيکن را برای نیم فصل دوم به خدمت بگیرد.
ادامه مطلب

نامه رسمی فولاد برای جذب بیت سعید 
نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دی 95 + فیم بازی  
 نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر - یکشنبه 5 دي 95
 
 
استقلال در آخرین بازي نیم فصل اول میهمان تیم سپاهان می باشد
 
 
تاریخ برگزاری بازي:یکشنبه 5 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 


استقلال تهران :: ورزش سه
www.varzesh3.com/team/استقلال
Translate this page
اخبار، بازي ها، برنامه بازي ها و ویديوهای تیم استقلال. ... 1395/10/05. سپاهان. است

نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دی 95 + فیم بازی 
خلاصه بازی تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دی 95 دانلود فیلم بازی  
 نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دي 95
 
بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان - لیگ برتر - سه شنبه 28 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازی پس از پیروزی مقابل استقلال خوزستان
این هفته میزبان تیم صنعت نفت آبادان می باشد
 
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 28 دي 95  -  ساعت 15:35
 
 
 
 
 
نتيجه بازي تراکتورسازی و صنعت نفت

خلاصه بازی تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 دی 95 دانلود فیلم بازی 
نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز جمعه 8 بهمن 95 + فیلم  
 نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازی و ماشین سازی تبریزجمعه 8 بهمن 95
 
بازي تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز جمعه 8 بهمن 95
 
نتيجه و خلاصه بازي پتراکتورسازی و ماشین سازی تبریز - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز - لیگ برتر - جمعه 8 بهمن 95
 
 
دربی تبریز بین دو تیم تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز
 
 
تاریخ برگزاری بازي:جمعه 8 بهمن 95  -  ساعت 15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
نتيجه بازي تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز
8 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي ت

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز جمعه 8 بهمن 95 + فیلم 
ماهینی در راه استقلال؟  
به گزارشوب رسمی اف سی خبر، در همین ارتباط مطلع شديم مسئولان باشگاه استقلال بعد از قطعی شدن وضعیت وریا غفوری بلافاصله باب مذاکرات خود با دانیال ماهینی مدافع راست تیم استقلال خوزستان باز کردند تا در صورت توافقات لازم این بازيکن را جانشین وریا غفوری مدافع مصدوم خود کنند.اتفاقی که در مورد حسین کنعانی زادگان هم رخ داد و این بازيکن وقتی مصدوم شد از لیست تیم استقلال تهران خارج شد و به جای او پادوانی جذب شد. ماهینی ۲۲ ساله در اردوهای قبلی تیم ملی س

ماهینی در راه استقلال؟ 
نتایج هفته دوم بازی های لیگ برتر  
نتایج هفته دوم بازي های لیگ برتر پديده 1 -  سیاه جامگان 1؛ دربی مشهد با تساوی به پایان رسیدذوب آهن 1 -  سایپا 1؛ تساوی بیهوده برای گل محمدي و فرکیپیکان 1-1 صبای قم؛ تساوی های لیگ شانزدهم ادامه دارد!استقلال تهران 1 - استقلال خوزستان 2 اولین شکست علیرضا منصوریان

نتایج هفته دوم بازی های لیگ برتر 
خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95  
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95
بازي استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95
نتيجه و خلاصه بازي استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر 95
دانلود گلهای بازي استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر - یکشنبه 24 بهمن 95

ديدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن در هفته 21 لیگ برتر 95
 
 
تاریخ برگزاری بازي:
 یکشنبه 24 بهمن 95  -  ساعت 15:00
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 
 نتيجه بازي استقلال و پرسپولیس 24
بهمن 95 , دانلود خلاصه بازي استقلال و پرسپولی

خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95 
تیم فوتبال استقلال خوزستان به عمان سفر کرد علارغم شایعه نرفتنشان  
مشکل سفر
استقلال خوزستان به عمان حل شده و اعضای این تیم بامداد امروز به این کشور
سفر می‌کنند.
تیم فوتبال استقلال خوزستان به عمان سفر کرد علارغم شایعه نرفتنشان